El treballador i la treballadora tenen uns deures i també uns drets que l’empresa ha de respectar.

Les condicions de treball mínimes que en tota feina s’han de garantir són, principalment:

– Tenir contracte i ser donat d’alta a la Seguretat Social.

– Els contractes de treball han de ser indefinits, només poden ser temporals per causes justificades (ex: obra i servei).

– La durada màxima del període de prova l’estableix el conveni col·lectiu d’aplicació:

  • Contractes temporals de menys de sis mesos, no pot superar un mes.
  • Feines no qualificades, serà de dos mesos.
  • Feines qualificades, serà de sis mesos.

– El salari el marca el conveni col·lectiu, però mai et podran pagar per sota del salari mínim interprofessional (SMI). Per l’any 2021, és temporalment de 950€ mensuals (14 pagues). Malgrat que a l’inici es preveia que fos de 1000€, la crisi de la COVID-19 no ha permès que es realitzés l’augment.

– La jornada laboral màxima permesa és de 40 hores setmanals. Les hores extres no poden excedir a les 80 hores anuals.

– L’acomiadament ha de ser notificat per escrit i dona lloc a una indemnització (excepte la modalitat d’acomiadament disciplinari). Sempre es té prestació d’atur (si es té prou dies de feina acumulats). En el cas que es consideri un acomiadament injust, es pot reclamar en un termini de 20 dies.

– Es té dret a una reducció de jornada en cas que es tingui un infant menor de 12 anys o un/a familiar directe amb dependència.

– Es té un any, com a màxim, per reclamar el pagament de salaris.

– Els autònoms/es tenen drets i poden exercir-los.

– Els autònoms/es que el 75% dels seus ingressos depenen de la mateixa empresa, són autònoms depenents i l’empresa els ha de reconèixer com a tal.

– Compte amb el “fals/a autònom/a”; potser s’està treballant com autònom/a quan la relació hauria de ser d’assalariat/ada.