El proper 30 de Juny és l’últim dia per presentar les declaracions de Renda i de Patrimoni de l’any 2019. Aquest any la campanya de la Renda presenta algunes novetats que des de MITT Assessors us volem explicar.

 

  1. L’obligació de declarar

 

A l’exercici de l’any 2019, s’estableix en 14.000€ el límit excloent de l’obligació de declarar per als contribuents que percebin rendiments íntegres de treball, en els següents casos:

– Quan aquests procedeixin de més d’un pagador, tret d’algunes excepcions que trobareu a l’article 96.3 de la llei de l’IRPF.

– Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

– Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

– Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

 

Per a la resta de contribuents que també obtinguin rendiments de treball, el límit per declarar es manté en 22.000€ anuals.

 

  1. Reducció per obtenció de rendiments del treball personal

 

Com a mesura per a reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb renders menors, s’augmenta tant l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565€ anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825€).
D’aquesta manera, els contribuents que obtinguin uns rendiments nets del treball en 2019 d’inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros, minorarà el rendiment net del treball en les següents quanties:

– Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.

– Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.

 

  1. Limitis excloents del mètode d’estimació objectiva

 

Es mantenen els mateixos límits quantitatius excloents del mètode d’estimació objectiva fixats per als exercicis 2016, 2017 i 2018: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior derivat de l’exercici d’activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en les quals hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat).
Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s’aplica el límit excloent previst a l’article 31 de la Llei de l’IRPF per al volum de rendiments íntegres en l’any immediat anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, la quantitat de 250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat.
Es manté la reducció general del 5 per 100 i la reducció del 20 per 100 del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal a Lorca (Múrcia)….

  1. Obligacions comptables i registrals per a activitats econòmiques

 

Fins a 2018 els contribuents que portaven la comptabilitat d’acord al previst en el Codi de Comerç no estaven obligats a portar llibres registre.
A partir de l’1 de gener de 2019 aquesta excepció desapareix tret de per als contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat normal del mètode d’estimació directa.La resta de contribuents de l’IRPF que realitzin activitats econòmiques estan obligats des de l’1 de gener de 2019 a portar els llibres registre que en cada cas determina la normativa de l’IRPF, encara que portin comptabilitat ajustada al disposat en el Codi de Comerç.

  1. Plans individuals d’estalvi sistemàtic

 

A fi d’assegurar que l’aplicació de l’exempció prevista a l’article 7.v) de la Llei de l’IRPF per als rendiments dels Plans d’Estalvi Sistemàtic compleix amb la finalitat pretesa, això és, abordar, des de la perspectiva fiscal, els problemes derivats de l’envelliment i la dependència afavorint l’estalvi, s’exigeix que els contractes d’assegurança de vida celebrats posteriorment a 1 d’abril de 2019 que instrumentin plans individuals d’estalvi sistemàtic i en els que s’estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort, compleixin una sèrie de requisits.
Aquests requisits no s’exigeixen ni resulten d’aplicació als contractes d’assegurança de vida celebrats anteriorment a 1 d’abril de 2019, amb independència que la constitució de la renda vitalícia es realitzi posteriorment a l’esmentada data.

  1. Exempció de guanys patrimonials en supòsits de reinversió en rendes vitalícies

 

Igual com en el cas dels Plans d’Estalvi Sistemàtic i pel mateix motiu, això és, per assegurar que l’aplicació de l’exempció del guany patrimonial per reinversió en renda vitalícia prevista a l’article 38.3 de la Llei de l’IRPF compleix la finalitat pretesa de fomentar l’estalvi previsional per contribuents majors de 65 anys, s’especifiquen els requisits que han de complir les rendes vitalícies asseguradores quan es tracti de contractes celebrats posteriorment a l’1 d’abril de 2019, en els quals s’estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort.Requisits que són els mateixos que per als Plans d’Estalvi Sistemàtic.
L’anterior no resulta d’aplicació als contractes d’assegurances de vida celebrades anteriorment a l’1 d’abril de 2019.

  1. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

 

Estaran exempts per a l’exercici 2019 els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros.

  1. Rendiments procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l’autor

 

Des de l’1 de gener de 2019 el tipus de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l’autor, es redueix del 19 al 15 per 100.