Quan volem crear la nostra pròpia empresa, una de les primeres coses en les quals pensem és quin nom l’hi posarem, com es veurà i diferenciarà entre la competència i com registrar aquell nom que volem donar-li al nostre projecte, sense que ningú se’ns avanci.

 

Marca, nom comercial i denominació social

 

Una marca és un conjunt de paraules, xifres, imatges, figures o símbols, o una combinació d’aquests elements, que identifiquen un servei o producte. Com més curta sigui i menys difícil de pronunciar, més fàcil de memoritzar serà, amb la qual cosa, idealment haurem de triar elements que facin una marca senzilla, sonora i fàcil de recordar.

 

Com saber si una marca està registrada?

 

Un factor important és que hem de comprovar la seva disponibilitat. L’oficina de Patents i Marques compta amb una base de dades en la qual es troben totes aquelles denominacions de marques, així que és important consultar al directori disponible a la pàgina web de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques per saber si una marca està ja registrada.

Per poder registrar una marca, hem d’entendre prèviament les diferències entre una marca, un nom comercial i la denominació social, i així poder determinar exactament què és una marca i què has de registrar per poder començar a comercialitzar els teus serveis o productes.

 

Diferència entre marca i nom comercial

 

Anomenem marca al símbol que identifica un producte o servei en el mercat. Per exemple, Font Vella seria la marca de les ampolles d’aigua. El nom comercial és la denominació que adquireix l’empresa dins el tràfic mercantil, per diferenciar la seva activitat de la d’altres empreses similars.

El nom comercial pot no coincidir amb la denominació social, que es defineix com el nom jurídic de l’empresa. Per tant, hi ha una diferència entre nom comercial i denominació social. Seguint amb el nostre exemple d’ampolles d’aigua, el grup Danone seria el nom comercial de la marca Font Vella, i Danone S.A. seria la seva denominació social.

Aclarit això, és important tenir en compte que es pot registrar diferents noms comercials sota una mateixa denominació social. D’aquesta manera, Danone pot comercialitzar productes sota altres marques, com pot ser Lanjarón, Actimel, Danacol, etc.

 

Com registrar una marca a Espanya

 

Per registrar una marca de forma nacional, hem de presentar la sol·licitud així com abonar les taxes de sol·licitud, tant si fas els tràmits de manera presencial o en format online.

En primer lloc, per registrar una marca de forma presencial hem de omplir el formulari de sol·licitud de Registre de Marca, mitjançant la qual podrem definir les dades que van a identificar la marca, així com la informació tant del sol·licitant com del representant.

A continuació, hem de presentar la sol·licitud a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques al costat del justificant de pagament de la taxa de sol·licitud, ja sigui en els Centres Regionals d’informació de propietat industrial de les comunitats autònomes o a l’oficina de correus (sempre i quan el tràmit es faci en sobre obert, mitjançant correu certificat i amb justificant de recepció). Aquests documents, han d’anar acompanyats per l’autorització del representant, en el cas que hi hagi algun.

Un cop lliurats els documents, es procedirà a la seva revisió. En el cas que es produeixi algun error en la documentació aportada o en el cas que es vegin afectats els drets d’altres persones amb la concessió d’aquesta marca, es definirà un període perquè el sol·licitant pugui modificar la seva demanda.

 

Registre de marques online

 

Per poder registrar una marca de forma online, hem de dirigir-nos a la seu electrònica de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Aquí podem registrar tot allò que vulguem, ja sigui una marca, un disseny industrial, un invent, etc.

Per poder registrar una marca, haurem de fer clic a “Tràmits per signes distintius”, i dirigir-nos a “Sol·licitud de marques, noms comercials i marques internacionals” per començar a omplir les dades.

Un cop omplert, l’oficina de patents i marques començarà els tràmits per revisar i acceptar la sol·licitud, de la mateixa manera que en format presencial, descartant errors en la documentació o qualsevol tipus d’oposició a la creació de la marca.

 

Temps d’espera per a la concessió d’una marca

 

El temps de resolució de la sol·licitud d’una marca nacional té una durada de 12 mesos, en el cas que no es produeixi oposició ni falta en la documentació, arribant a ser de 20 mesos, en el cas que es produeixin qualsevol de les dues situacions esmentades.

Cal tenir en compte que el registre nacional té validesa per deu anys. Passat aquest període, pot renovar per deu anys més, de forma indefinida, abonant la taxa de renovació corresponent cada vegada.

 

Registrar un nom comercial

 

Tot i les diferències entre una marca i un nom comercial, el procés per a registrar un nom comercial és el mateix que per a registrar una marca.

En primer lloc, hem d’emplenar la sol·licitud de registre del nom comercial i presentar-la a l’OEPM al costat del justificant conforme s’ha abonat la taxa de sol·licitud.

Un cop lliurada la documentació, l’OEPM començarà a revisar els documents aportats per poder aprovar o denegar la sol·licitud de nom comercial. És rellevant destacar que el temps d’aprovació d’un nom comercial sol ser d’entre 7 mesos i mig fins a 15 mesos des que es lliura la documentació.

 

Registrar un logotip

 

Els passos per registrar un logotip són els mateixos que per a registrar una marca o un nom comercial. D’aquesta manera, s’ha de lliurar el formulari de sol·licitud de registre d’una Marca a l’OEPM.

Tingues en compte que el cost per a registrar un logotip sense nom comercial o sense marca, serà el mateix que si es fes amb els dos elements anteriors.