Durant l’any 2020, la situació de crisi econòmica causada per la COVID-19 va comportar que el Govern posés en marxa de diferents ajudes econòmiques destinades a autònoms afectats per la crisi. Aquestes ajudes van des de préstecs fins a exempcions de quotes, moratòries o, fins I tot, crèdits que s’hauran de tenir en compte aquest 2021 a l’hora de declarar a Hisenda. Avui des de MITT volem explicar-vos com s’hauran de tributar totes aquestes ajudes a autònoms a causa de la COVID-19.

 

Cas 1: per cessament de l’activitat

 

Es tracta d’un dels casos més comuns, ja que més d’un 50% dels autònoms va rebre alguna d’aquestes ajudes. Fins fa molt poc, no estava gaire clar quines serien les implicacions fiscals d’aquestes, però s’ha advertit des de l’Administració que sí que hi ha una implicació segura: es tributaran com a rendiment de treball a l’IRPF.

 

Cas 2: prestacions per sota de 2000€

 

En aquest segon cas, les ajudes a autònoms que no superin els 2000€ estaran exemptes de qualsevol retenció i no s’haurà de pagar cap mena d’impost, però sí que caldrà incloure els ingressos en l’IRPF.

 

No obstant això, es recomana que en casos on els guanys siguin per exemple de 1000€, se n’estalviï un 40%, ja que, depenent del tipus marginal de cada autònom, s’haurà de retornar la part corresponent a aquest. En altres paraules, si s’ha cotitzat per la mínima, amb una ajuda per cessament de dos mesos, el total percebut no arribarà a 2000€, amb la qual cosa s’hauran de declarar en l’IRPF, però no caldrà pagar per ells.

 

Cas 3: quotes exonerades o retornades

 

En el cas que un autònom s’hagi beneficiat de l’exoneració de quotes, no s’haurà de tributar, ja que es tracta d’un import que no s’ha pagat, però tampoc s’ha rebut. En el cas de les devolucions, s’haurà d’imputar aquest ingrés pel fet que l’autònom s’ha deduït la despesa de la quota que es va pagar.

 

Cas 4: tributació de les subvencions de les CCAA

 

Les subvencions posades en marxa per les diferents comunitats autònomes sí que estan subjectes a tributació dins de les activitats econòmiques. Caldrà, doncs, declarar-les com a rendiment d’activitat, tot I estar exemptes en l’IRPF.

 

 

De forma general, “llevat que la llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajuts rebuts per persones que no realitzin activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exemptes en l’impost sobre la renda. Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l’activitat o de guany patrimonial, segons la destinació de la subvenció o ajuda”, expliquen des de l’Agència Tributària.

 

Si necessites més informació o ajuda per tributar, des de MITT Assessors t’assessorarem i et resoldrem tots els dubtes.