Amb la crisi causada pel COVID-19, l’Estat s’ha vist obligat a posar en marxa tot un seguit de mesures econòmiques per alleujar tot el possible els efectes d’aquesta crisi. El 15 d’abril es van publicar al BOE un seguit de mesures relacionades amb l’ajornament dels impostos del primer trimestre que afecten a PIMES i autònoms. Te les expliquem a continuació.

  1. Modificacions en els terminis de presentació dels impostos

El govern ha aprovat un ajornament fins al 20 de maig dels impostos del primer trimestre d’aquest 2020 a PIMES i autònoms, tenint efecte en aquelles empreses on el volum d’operacions fos inferior a 600.000€ en l’exercici de 2019. Aquesta moratòria arriba amb el proper pagament de retencions a l’IRPF, de l’IVA i de les bestretes de l’Impost sobre Societats.

  1. Impostos a presentar

Els impostos a presentar són els habituals, únicament hi haurà diferència en la data de la seva presentació: si en principi el pagament era el 20 d’abril, ara es podrà fer el 20 de maig. Segons correspongui, s’hauran de presentar els models d’impostos tributaris més habituals (111, 115, 123, 303, 309, 130, 131, 349) i corresponents als mesos de gener, febrer i març. S’han de presentar per a les retencions amb els models 111 i 115, per l’auto-liquidació de l’IVA amb el model 303 (o 309 en cas d’operacions no periòdiques no incloses en aquest model), el model 349 d’operacions intracomunitàries i els pagaments fraccionats de la renda amb els models 130 o 131. Les PIMES hauran de lliurar el pagament fraccionat de l’impost de societats amb el model 202.

  1. Els impostos que es veuran ajornats a causa del COVID-19

La moratòria o pròrroga dels terminis de pagament d’impostos correspon tant al seu pagament com a la seva presentació. Aquelles empreses amb facturació inferior a 600.000€ l’any 2019, tindran dret a aquest ajornament fins al 20 de maig. Es tracta d’una mesura que afecta un 99,8% dels autònoms i un 94% de PIMES.

A més, a això se li suma una altra mesura econòmica del Reial Decret-llei 7/2020 on es recull un ajornament fiscal per a empreses amb volums d’operacions inferiors a 6.010.121,04€.

Existeix, però, un límit de l’import a ajornar sense aportar garanties corresponent a 30.000€.

Fins quan és efectiu aquesta ajornament? L’ajornament màxim d’aquests impostos és de sis mesos, amb els tres primers de carència. Per la qual cosa no caldrà pagar els impostos amb un límit de 30.000€ durant els propers 3 mesos. Un cop finalitzats els 3 mesos de carència, si el pagament es realitza dintre d’aquests 3 mesos no hi haurà cap tipus d’interés. En canvi, si el retard del pagament és de tres a sis mesos, els interessos estan bonificats i, als sis mesos, s’hauria de pagar la meitat dels interessos que correspondrien en situació normal.

La moratòria de 3 i 6 mesos no afectarà el mes extra, és a dir, se segueixen mantenint els terminis originals de 3 mesos (fins a juliol) i 6 mesos (fins a l’octubre).

Es podran ajornar tots els deutes que tinguin un termini de declaració i ingrés comprès entre la data de publicació d’el Reial decret llei 7/2020, el 13 de març de 2020, i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Els conceptes que entren en aquest ajornament afecten els següents models:

  • Retencions i ingressos a compte: models 111, 115 i 123.
  • Pagaments fraccionats de l’IRPF: model 130 i 131.
  • Pagaments a compte de l’Impost de Societats: model 202.
  • Declaració trimestral d’IVA: model 303.

Finalment, cal remarcar que es pot ajornar el pagament de l’IVA, amb els interessos que corresponguin, però no de la resta d’impostos. D’aquesta manera la mesura no només flexibilitza el pagament dels impostos sinó que incorpora una moratòria fiscal per a la resta d’impostos a presentar.

Passos per fer la sol·licitud de la moratòria del pagament dels impostos

  1. Realitza el procés de presentació de l’impost amb els models tributaris que corresponguin a través de la web d’Hisenda, de manera habitual.
  2. Indica si vols ajornar el pagament en la seva totalitat o de manera parcial en el moment de presentar la declaració.
  3. A la web d’Hisenda trobaràs com realitzar el tràmit dins de la secció de “Ajornament i fraccionament de deutes” i podràs presentar la sol·licitud. Et demanarà la clau de liquidació, l’import, les garanties (marcar “exempció”), el compte bancari, els terminis (omplir: 1), la periodicitat (marcar: “No procedeix”), la data del primer termini i el motiu de la sol·licitud (marcar: “ajornament RDL”).

 

Ja vaig presentar els impostos del 1r trimestre, què puc fer?

Si ja vas els impostos del primer trimestre i ja estan domiciliats, el seu càrrec es realitzarà per defecte el 20 de maig. Si el que vols és fer el pagament abans d’aquesta data ho pots fer demanant un NRC i pagant l’impost a través de l’entitat bancària, com si ho presentessis després del dia 15 o no volguessis domiciliar-ho.

Si ja has demanat la moratòria, no hi haurà cap tipus d’afectació, ja que els terminis aprovats a final de març segueixen vigents.