El recent acord aconseguit entre Govern, patronal i sindicats s’ha materialitzat en l’aprovació del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, pel qual, entre altres mesures, es prorroga la durada dels ERTOS de força major i es possibilita que els ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció (ETOP) gaudeixin d’exoneracions en les quotes de Seguretat Social a partir d’1 de juliol de 2020.

Així, pel que fa als ERTOS de força major, una de les modificacions més significatives  és que es prorroga la seva durada fins a, com a màxim, el 30 de setembre de 2020, no podent sol·licitar-se nous ERTOS de força major des de l’entrada en vigor del Reial decret llei. Les empreses afectades podran continuar incorporant a persones (força major parcial), prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada (és a dir, que continua admetent la passada d’un escenari de suspensió de contractes a un de reducció de jornada).

Així mateix, es manté l’obligació de comunicar a l’Autoritat Laboral la renúncia total en el termini de quinze dies, i al SEPE les variacions que puguin produir-se respecte de les dades comunicades en la sol·licitud col·lectiva inicial.

Pel que fa als ERTOS ETOP, es pot continuar aplicant el procediment abreujat previst en l’article 23 del Reial decret llei 8/2020 als ERTOS que es tramitin després de l’entrada en vigor de l’actual Reial decret llei fins al 30 de setembre de 2020. La tramitació podrà iniciar-se mentre estigui vigent el ERTO de força major i la data d’efectes es podrà retrotreure a la data de finalització d’aquell (ERTO força major). Els termes dels ERTOS ja vigents continuaran sent els previstos en la comunicació final de la decisió de l’empresari a l’Autoritat Laboral.

En tots dos casos (això és, tant ERTOS de força major com ETOP) s’introdueixen noves previsions, com el fet que no podran realitzar-se hores extraordinàries, ni establir-se noves externalitzacions de l’activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació del ERTO, excepte que les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per raons de formació, capacitació o altres objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació de l’empresa a la representació legal dels treballadors. A més, es prorroguen fins al 30 de setembre les mesures de protecció de la desocupació de l’article 25, apartats 1 a 5, del Reial decret llei 8/2020, això és, possibilitat d’accedir a la desocupació, encara que no es reuneixi el període mínim de cotització, en el cas de persones afectades per ERTOS de força major o ETOP, i reposició de les prestacions consumides durant aquest període (fins a 30 de setembre).

Pel que fa a l’exoneració de quotes a la Seguretat Social, s’unifica el tractament entre tots dos tipus de ERTO, permetent el gaudi d’exoneracions de quotes també en els ETOP (i no sols en els de força major), a partir d’1 de juliol de 2020.

Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020 (o l’haguessin iniciat a partir de l’1 de juny, tractant-se de ERTOS de força major), l’exoneració de quotes serà del 60% de l’aportació empresarial reportada per als mesos de juliol, agost i setembre, si l’empresa hagués tingut menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020 (si es tracta d’empreses de 50 o més treballadors el percentatge seria del 40%).

Pel que fa a les persones treballadores que continuïn amb la seva activitat suspesa entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, l’exempció serà del 35% de l’aportació empresarial reportada per als mesos de juliol, agost i setembre, si l’empresa hagués tingut menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020 (si es tracta d’empreses de 50 o més treballadors el percentatge seria del 25%).

En el cas de força major total, els percentatges d’exoneració canvien. Així, per a aquelles empreses que continuessin a 30 de juny amb una situació de força major total, es preveuen uns percentatges d’exempció en l’aportació empresarial de les quotes de Seguretat Social més elevada, en concret, l’exoneració serà del 70% al juliol, 60% a l’agost i 35% al setembre, en empreses amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020, i del 50%, 40% i 25%, respectivament, en empreses amb 50 o més treballadors.

Igualment, es conté un règim d’exempcions especial per a aquelles empreses que vegin impedida la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció que s’imposin (rebrots), i en aquest cas, prèvia autorització d’un ERTO de força major, l’exoneració serà del 80% (empreses de menys de 50 treballadors), o del 60% (empreses de 50 treballadors o més).

Atès que les empreses acollides a ERTOS ETOP poden gaudir de l’exoneració de quotes a partir d’1 de juliol, els resultaran també d’aplicació les limitacions introduïdes en el Reial decret llei 18/2020, això és, no aplicaran a empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals. Tindran prohibit el repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin els ERTES, excepte si abonen prèviament l’import de les quotes de Seguretat Social de les quals s’hagin exonerat. Aquesta limitació no serà aplicable a aquelles entitats que tinguessin menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020. Així, els resultarà d’aplicació el compromís de manteniment de l’ús de sis mesos, que començarà a comptar, en el cas dels ERTOS ETOP, des de l’entrada en vigor de la norma (27 de juny de 2020).

D’altra banda, es prorroguen fins al 30 de setembre les previsions introduïdes pel Reial decret llei 9/2020 sobre la impossibilitat de dur a terme acomiadaments emparats en causes de força major o causes ETOP derivades del COVID-19, així com l’ampliació de la durada dels contractes de durada determinades de treballadors que haguessin estat inclosos en un ERTO COVID-19 (sigui força major o ETOP).

Finalment, el Real-Decret llei introdueix una sèrie de mesures de suport a treballadors autònoms, amb exempcions en la cotització aplicables a partir de l’1 de juliol, del 100% el mes de juliol, 50% el mes d’agost, i 25% el mes de setembre, que seran incompatibles amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.