Probablement a molts ens ha passat d’arribar tard a la feina de manera puntual. Podem arribar a pensar que aquesta situació és completament normal i que l’empresari pot arribar a permetre-la. Però la realitat és ben diferent. L’empresari té dret d’exigir en tot moment que el treballador sigui puntual, passant a ser un deure recollit dins de la relació contractual entre ambdós.

QUÈ PASSA SI ARRIBO TARD UN DIA A TREBALLAR?

Tal com hem dit, l’empresari té dret a exigir-nos com a treballadors arribar a la nostra hora a la feina. El sentit comú ens diu que si el treballador arriba tard per factors externs com podrien ser el trànsit o els accidents, així com motius personals com pot ser una situació familiar complexa, no serien motius suficients per justificar la seva sanció.

Ara bé, arribar tard un dia de manera molt puntual és una cosa que ens pot passar a tots i la manera més senzilla de solucionar-ho és posar-nos en contacte de seguida amb l’empresa, avisar d’allò que ha succeït i confirmar l’hora que hem previst per arribar.

I SI ARRIBO TARD DE MANERA REPETIDA?

El problema real apareix quan aquest retard puntual s’arriba a convertir en rutina i no hi ha unes causes o motius aparents. En aquest sentit, l’empresa pot exercir els seus drets, ja que aquesta manca de puntualitat injustificada pot arribar a alterar l’ordre intern de l’empresa. Tanmateix, qualsevol sanció que l’empresari decideixi aplicar haurà de ser proporcional a la gravetat de la conducta del treballador.

QUAN I COM EM POT SANCIONAR L’EMPRESA?

Tal com diu l’Estatut dels Treballadors, les impuntualitats i faltes d’assistència que tenen lloc de manera reiterada i no tinguin justificació per part del treballador, poden ser sancionables amb una suspensió i l’acomiadament del mateix. Concretament, l’article 54.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que l’empresari pot decidir extingir el contracte laboral mitjançant l’acomiadament del treballador per un “incompliment greu i culpable com les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina”.

A més, la sentència nº82/19, dictada el passat 20 de juny per l’Audiència Nacional, recull que l’empresa pot descomptar de manera salarial el temps que el treballador s’ha retardat: “Quan no hi ha una efectiva prestació de serveis per part del treballador, no es reporta cap salari més enllà dels supòsits previstos legalment o convencionalment”. Aquesta no-retribució no s’entén com una sanció, ja que el salari del treballador es genera a partir de la prestació efectiva dels serveis. En aquesta situació, el treballador no tindrà el dret de reclamar cap salari per aquests espais de temps en els quals no hi hagi una efectiva prestació dels serveis.