La nòmina és document obligatori que l’empresa ha d’entregar al treballador, on han de constar les dades de l’empresa i el treball realitzat. Algunes dades extres que hi ha d’haver són el període de treball o les quantitats econòmiques.

En primer lloc, hi trobem les dades d’ambdues parts. D’una banda les dades de l’empresa i de l’altra banda, les dades del treballador.

En segon lloc, trobem les meritacions. Aquesta és la part que especifica els ingressos que reben els treballadors per part de l’empresa. Hi ha de constar les meritacions salarials i no salarials o en espècie.

 • Percepcions salarials

Quantitats que li donen als treballadors per pagar la retribució al seu treball dins de l’empresa.

 • Salari base: retribució mínima. La marca el conveni segons la categoria laboral.
 • Complements salarials: complements del salari base (plus de conveni, antiguitat, etc.).
 • Hores extraordinàries: hores que es fan de més.
 • Gratificacions extraodinàries: aquesta informació hi consta en els casos en què les pagues extres estiguin prorratejades durant cada mes (suma de les 2 pagues extres dividida entre 12 mesos).
 • Percepcions no salarials o en espècie

És la percepció que poden rebre els treballadors que no és amb diners sinó per a la utilització, l’obtenció o el consum de béns o drets de manera gratuïta (tiquets de menjar, transport, etc.) o a preu de mercat, més baix. No pot suposar el 30% de les retribucions totals i podem trobar que alguna prestació o una part d’aquesta estigui exempta de cotització.

Just a sota, trobem la part de les deduccions el que es redueix de la nòmina mensual.

 • IRPF: és l’impost sobre la renda de les persones físiques, és a dir, el que paguem a l’Agència Tributària cada mes.
 • Contingències comunes: és el que es treu cada mes per donar cobertura a situacions de necessitat; la baixa per causa comuna (no accident laboral), jubilació, etc.
 • Desocupació: és l’aportació que es fa per poder rebre la prestació d’atur. S’aplica un 1,55% de deducció als contractes indefinits i un 1,6% als temporals.
 • Formació professional: és el descompte pel finançament de les accions formatives que fa l’Estat. S’aplica un 0,1% de deducció.
 • Cotització addicional per les hores extraordinàries: es calcula sobre la quantitat que s’ha cobrat per les hores extres, cal aplicar un 4,7% si és hora extra voluntària o el 2% si és per força major.

A la part inferior de la nòmina hi ha indicades les bases de cotització que serveixen per a calcular sobretot les futures prestacions a les quals es pot tenir dret.

 • Base de cotització per contingències comunes: és la suma del salari brut més la part proporcional de la paga extra. Si hi hagués alguna part exempta de cotització s’hauria de restar.
 • Base de cotització per contingències professionals: és la mateixa que l’anterior, més les hores extres si n’hi hagués.
 • Base d’IRPF: és el salari brut. Si hi hagués algun concepte que estigui exempt de cotització s’hauria de restar.
 • Base de cotització addicional per hores extres voluntàries: el valor de tot el que s’ha cobrat per hores extres voluntàries.
 • Base de cotització addicional per hores extres forçoses: és el valor de tot el que hem de cobrar per hores extres forçoses.

S’ha de tenir clar que les nòmines es poden lliurar en paper o a través de format electrònic. Encara que els treballadors rebin la nòmina i se li ingressi la quantitat, mitjançant una transferència bancària, això no suposa la seva acceptació. Si els treballadors no estan conformes amb la quantitat rebuda, poden reclamar-la.

En ser un document de l’empresa, és la millor prova del salari que es pot tenir.