En els darrers mesos, la situació d’emergència sanitaria causada pel Coronavirus ha provocat que molts treballadors i treballadores haguessin de deixar els seus llocs de feina habituals i començar a treballar a distància des del domicili propi. Des de MIIT volem explicar-vos què és el teletreball o el treball a distància i quins són els drets i els deures que se’n deriven.

 

El teletreball és una modalitat de prestació de serveis a distància que es fa de forma voluntària i en què la persona encarregada de fer aquest teletreball ha de disposar d’una zona habilitada al seu domicili amb el material imprescindible, com són les tecnologies necessàries i l’ús d’internet. L’empresari és qui s’encarrega de proporcionar els equips de teletreball necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques encomanades i per la seva part, el treballador, n’ha de fer un bon ús amb el fi de conservar-los en bon estat. Per garantir i preservar la salut laboral dels treballadors durant el transcurs de la jornada, aquests han de seguir una sèrie de normes de ciberseguretat i prevenció de riscos laborals, com són la gestió de l’estrès o les recomanacions d’ergonomia generals.

 

En teoria, el teletreball permet un equilibri laboral i familiar beneficiós, oferint certa llibertat i flexibilitat horària. Ara bé, els temps de treballs, s’han de registrar i són responsabilitat de l’empresa, la qual ha de fixar el període de durada de la jornada laboral i el pagament del salari corresponent.

 

Mentre es porta a terme el teletreball es mentè el contacte original de l’empleat, per tant, no hi ha cap modificació en la retribució, la formació o bé la promoció professional i es mantenen, també, els mateixos drets que en els seus serveis al centre de treball. Ara bé, la participació en aquests plans de teletreball és una decisió reversible, presa de mutu acord, a petició del treballador o de l’empresari. Així doncs, poden finalitzar en el moment que es requereixi.

 

Avantatges:

  • Conciliació familiar
  • Estalvi del temps, s’eviten desplaçaments
  • Escollir on vols viure
  • Flexibilitat de la jornada laboral
  • Reducció de l’absentisme

 

Inconvenients:

  • Manca de vincles entre companys
  • Sedentarisme
  • Dificultat en la separació d’horaris
  • Facilitat de llocs de treballs precaris